Kimya Soruları ve cevapları 9. sınıf

S.1.  Saf X ve Y sıvıları homojen bir karışım oluşturuyor.

        Karışımın,  X ve Y sıvılarına göre hangi özelliği aynıdır?

           A) Homojenlik                       B) Öz kütle

           C) Kaynama noktası              D) Buhar basıncı

           E) Öz ısı

 

S.2.  Şekerli suyun karışım olduğunu anlatmak için;

                   I.   Normal kaynama noktası 100oC den büyüktür.

                 II.    Su buharlaştırılırsa geriye şekerin kalması 

                III.   Homojen yapılı olması

         gerçeklerinden hangisi/hangileri en iyi açıklar?

          A) Yalnız I                 B) Yalnız II                  C) I ve II

          D) II ve III                  E) I, II ve III

 

S.3.  Aşağıdaki hangi olayda düzensizlik artmaz?

          A)   Suyun elektrolizle H2 ve O2 gazlarına ayrışması

          B)   Asetonun buharlaşması

          C)   CO2 gazının suda çözünmesi

          D)   Kuru buzun süblimleşmesi

          E)   Buzun erimesi

 

S.4.  Aşağıdaki olaylardan hangisi hal değişimi ile ilgili değildir?

           A)   Buzun erimesi

           B)   Ağzı açık kapta kolonyanın zamanla azalması

           C)   Kışın camların buğulanması

           D)   Sıcak havada kokuların çabuk yayılması

           E)   Islanan kişinin üşümesi

 

S.5.   KCl tuzu suda çözünüyor. Oluşan çözelti için;

                  I.  Homojendir.

                II.   Aynı sıcaklıkta buhar basıncı saf sudan daha

                       yüksektir.

              III.   Doymamış çözeltisinin kaynama sırasında

       sıcaklığı artar.

       

          Yargılarından  hangisi/hangileri  doğrudur?

             A) Yalnız I                 B) I ve II                  C) II ve III

             D) I ve III                  E) I, II ve III

 

S.6.        Madde     Donma Nokt.(oC)       Kaynama Nokt.(oC)

                 X                   -25                                 30 

                 Y                   -5                                   78

                 Z                    10                                  120

    

           X, Y ve Z sıvılarının donma ve kaynama noktası

           yukarıda verilmiştir.

           Buna göre;

I.                     25oC de üçü de sıvıdır.

II.                   Sıvı fazda en uçucu X dir.

III.                 -5oC de  X ve Y  katı fazdadır.

           Yargılarından hangileri doğrudur?

             A) Yalnız I                 B) I ve II                  C) I ve III

             D) II ve III                  E) I, II ve III

 

S.7. Maddeye ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

          A)    Maddenin en düzensiz hali gazdır.

          B)    Katı haldeki maddelerde tanecikler yalnız titreşim

                  hareketi yapar.

          C)   Genellikle katı hal, maddenin öz kütlesinin en büyük

                 olduğu haldir

          D)   Hacim, maddeler için ayırt edici özellik değildir.

          E)   Bütün maddelerin sahip oldukları potansiyel enerjileri

                 Aynıdır.

S.8  Doymamış tuzlu su çözeltisi ile ilgili;

                I.  Aynı sıcaklıkta su ilavesi ile buhar basıncı artar.

               II.  Ağzı açık kapta kaynarken sıvını buhar basıncı

                     o ortamın açık hava basıncından büyüktür.

              III.  Tuz ilave edilirse kaynama sıcaklığı artar.

         Yargılarından hangisi/hangileri doğru değildir?

             A) Yalnız I                 B) Yalnız II                  C) I ve II

             D) II ve III                  E) I ve III

 

S.9               I.  Saf değildirler.

                      II. Homojendirler.

                    III.  Hacmi,  çözücü ve çözünen hacimlerinin

      toplamına  eşittir.

           Yukarıdaki ifadelerden hangileri bütün çözeltiler için her

           zaman doğrudur?

             A) Yalnız I                 B) I ve III                  C) I ve II

             D) II ve III                  E) I, II ve III

 

 S.10             I.  Çözünen maddeyi toz haline getirmek.

                      II.  Çözücü miktarını artırmak.

                     III.  Karıştırarak çözmek.

                     IV.  Sıcaklığı artırmak.

           İşlemlerinden hangisi/hangileri bir katının sıvıdaki 

           çözünürlüğünü ve çözünme hızını değiştirir? 

           A) Yalnız I                              B) Yalnız IV        

           C) I, III ve IV                          D) I, II, III, ve IV

           E) II, III ve IV

 

S.11.     X:  Basınç artışı ile çözünürlüğü artan bir madde

             Y:  Çözünmesi endotermik olan bir madde

             Z:  Basınçla çözünürlüğü değişmeyen akışkan bir madde

          

          X, Y ve Z maddeleri, maddenin üç farklı fazını temsil

          ettiğine göre  X, Y ve Z’nin fazları aşağıdaki hangi

          seçenekte doğru verilmiştir?

                        X                     Y                      Z

            A)       Sıvı                 Gaz                  Katı

            B)       Katı                 Gaz                  Sıvı

            C)       Gaz                 Katı                  Sıvı

            D)       Katı                 Sıvı                 Gaz

            E)       Gaz                  Sıvı                 Katı

S.13            I.  Sıvının yüzey büklüğü

            II.  Ortam sıcaklığı

          III.  Tanecikler arası çekim kuvveti

          IV.  Isıtıcı kaynağının şiddeti

          Oda şartlarında bir sıvının buharlaşma hızı yukarıda–

          kilerden hangisi/hangilerine bağlıdır?

             A) I ve II                   B) I ve III                  C) I, II ve III             

             D) II, III ve IV          E) I, II, III ve IV

 

S.14           I.    Sıcaklık

                   II.    Basınç

                  III.    Temas yüzey hacmi 

           Yukarıdaki niceliklerden hangileri saf  haldeki katı bir

           maddenin  sudaki çözünürlüğünü etkilemez?

              A) Yalnız I               B) Yalnız III               C) I ve II

              D)  I ve III                E) II ve III

 

S.15             I.  Öz kütle

                     II.  İçerdiği ısı miktarı

                    III. Esneklik katsayısı

                    IV. Hacim

           Yukarıdakilerden hangileri madde miktarına bağlı

           değildir?

              A) Yalnız I               B) Yalnız III               C) I ve III

              D)  I ve IV               E) II,III ve IV

 

S.16  Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bir olaydır?

              A)   Fotosentez

              B)   Kömürün yanması

              C)   Mumun erimesi

              D)   Yoğurdun ekşimesi

              E)    Asit çözeltisinin iletkenliği

 

S.17           I.  Saf suyun elektrolizi

                  II.  Bakır telin elektrik akımını iletmesi

                 III. Besinlerin sindirilmesi

          Yukarıdaki olaylardan hangisi/hangileri kimyasaldır?

             A) Yalnız I               B) Yalnız III                C) I ve II

             D) I ve III                 E) I, II ve III

 

S.18  Aşağıda verilen özelliklerden hangisi  sadece katılar  ve

          sıvılar için ayırt edici bir özelliktir?

         

            A)  Süblimleşme                       B) Esneklik

            C)  Donma noktası                    D) Genleşme

            E)  Öz ısı


Cevaplar:1-a,2-c,3-c,4-b,5-a,6-b,7-e,8-e,9-c,10-d,11-c,13-c,14-b,15-c,16-c,17-e,18-d

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !